webdesign lidee

Lidee bouwt websites voor kleine kmo's, zelfstandigen en verenigingen.

Hierbij geldt maar 1 regel:
een website moet renderen!

Lees meer […]

web

Nog op zoek naar klein drukwerk zoals naamkaartjes, briefpapier of brochures?

Geen probleem, wij ontwerpen ook drukwerk.

Interesse?
Contacteer ons […]

print

Disclaimer

lidee > disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van lidee.be

Voorwaarden en bepalingen:

Onderstaande bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden via lidee.be. Elke gebruiker van de site, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze overeenkomst. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze overeenkomst.

Lidee.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze bepalingen en voorwaarden te wijzigen. De aanpassingen zullen bekend gemaakt worden op de site en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en inhoud (inclusief foto’s, teksten, bedrijfsnamen, beelden en logo’s ) zijn de volledige eigendom van lidee.be en worden beschermd door het auteursrecht.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van lidee.be de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, te verspreiden, te wijzigen of te verzenden.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Lidee.be is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken van deze websites. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Privacybeleid

Lidee.be schenkt veel waarde aan uw privacy. De verkregen gegevens zijn enkel toegankelijk voor lidee.be en worden nooit doorgegeven aan derden.

Lidee.be kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (browser type, IP-adres , ... ). Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Verkoopsvoorwaarden

Alle voorontwerpen/ontwerpen blijven eigendom van Lidee en kunnen niet zonder toestemming van Lidee worden herbruikt. Bij het leveren van een voorontwerp zonder codering kan enkel Lidee de codering van het ontwerp verzorgen.

Alle prijzen weergegeven in offertes uitgaande van Lidee zijn in Euro en zijn 30 dagen geldig.

Bij goedkeuring van de offerte dient deze ondertekend, met vermelding van datum en de vermelding "gelezen en goedgekeurd" te worden terugbezorgd op het adres vermeld op de offerte.

Elke door de klant gedane bestelling, met of zonder betaald voorschot, is onherroepelijk.

Huisstijlelementen (logo's, foto's, illustraties, enz...) welke gebruikt dienen te worden voor de realisatie van de opdracht kunnen ons door de klant, digitaal (pc cd-rom, usb stick), bezorgd worden.

Indien de klant ons zijn materiaal wenst te bezorgen, dient dit te geschieden binnen de 8 weken volgend op de goedkeuring van de offerte. Zoniet zal het totale bedrag vermeld in de offerte gefactureerd worden.

Het aan Lidee geleverde materiaal dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op dit materiaal berusten. Lidee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien hierop auteursrechten berusten.

Lidee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan documenten of voorwerpen welke ons werden toevertrouwd.

Lidee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van opdrachten in geval van overmacht (brand, overstroming, ongeval, ziekte,...)

Leveringstermijnen zijn puur informatief en niet bindend. Vertragingen in het realiseren van de opdracht kunnen in geen geval aanleiding geven tot boete, schadeloosstelling of ontbinden van de overeenkomst.

Alle geleverde prestaties en realisaties blijven eigendom van Lidee en zijn niet overdraagbaar aan derden behalve het materiaal die Lidee van de klant verkregen heeft.

Alle bijkomende prestaties, welke niet in de offerte vermeld staan, zullen in regie gefactureerd worden aan uurtarief (30,00€ / uur), tenzij de klant nadrukkelijk om een bijkomende offerte vraagt.

Verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen in offertes (0,40€ / km).

Installatiekosten of nodige interventies ter plaatse (40,00€ / uur) zijn niet inbegrepen in offertes, tenzij specifiek in de offerte vermeld.

Domeinnamen, websites, online presentaties, ...

Lidee draagt geen enkele verantwoordelijkheid ivm domeinnaam registraties en hosting / downtime.

Eénmaal de website online op het juiste adres (al dan niet in zijn totaliteit) wordt het totale saldo gefactureerd.

Bij niet betaling van de factu(u)r(en) op de vervaldag(en), eigent Lidee zich het recht de website, online presentatie,... offline te plaatsen indien deze online stonden.

Lidee draagt geen enkele verantwoordelijkheid ivm auteursrechten, hosting.

CMS

Bij vervanging van de website door een derde partij wordt door Lidee geen ondersteuning gegeven aan de overname van het CMS (WordPress).